Pravidla rezervace

PRAVIDLA REZERVACE
 1. P. Bezruče v Nové Pace
 • Na internetových stránkách firmy jsou umístěny schématické půdorysy jednotlivých bytů v  realizovaném domě, s uvedením podlahových ploch včetně obecného technického popisu tohoto domu.
 • Na internetových stránkách firmy je zároveň umístěna rezervační tabulka obsahující stupeň rezervace jednotlivých bytů. Zároveň tato tabulka obsahuje u každého bytu údaje o jeho ploše, stanovené dle vyhlášky č. 366/2013 Sb., údaj o velikosti sklepa a případně balkónu a jeho prodejní cenu včetně DPH. Dále tato tabulka obsahuje i údaje o ceně a rezervaci parkovacích stání u domu.
 • Stupeň rezervace bytů je uváděn v rezervační tabulce ve 3 úrovních. Buď bude byt volný (zeleně označené pole), nebo rezervovaný (žlutě označené pole), nebo prodaný (červeně označené pole). Tyto úrovně rezervovanosti bytů budou v tabulce aktualizovány firmou STAVING podle stavu jednání s potencionálními zájemci o koupi bytu. Tentýž princip bude firmou STAVING uplatněn i pro rezervaci parkovacích stání u domu. Jedná se i o potenciální zájemce, kteří projevili zájem o koupi bytu a parkovacího stání prostřednictvím realitního makléře, který pro firmu STAVING prodej těchto nemovitostí zprostředkovává.
 • Konkrétní byt event. parkovací stání bude označen jako rezervovaný (žlutě označené pole) v případě, že bude probíhat jednání s potencionálním zájemcem a dosud nebude znám jeho výsledek.
 • U každého bytu je rezervována možnost zakoupení práva užívání parkovacího stání na zpevněných plochách, nacházejících se u domu. Toto právo je zpoplatněno a stává se součástí ceny bytu. Pokud potencionální vlastník bytu nebude požadovat využívání parkovacího stání u domu, bude právo užití tohoto parkovacího místa nabídnuto jiným potencionálním vlastníkům dalších bytů v příslušném bytovém domě.
 • Rezervace bytů v těchto bytových domech probíhá též ve spolupráci s realitním makléřem. Rezervovat si příslušný byt, nebo získat podrobné informace, lze buď přímo ve firmě Staving (tel.: 603 168 465, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), nebo u realitního makléře paní Nechánské (tel.: 734 111 584, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 • Podmínkou blokace bytu příslušnému zájemci je podepsání Dohody o budoucí kupní smlouvě a o zaplacení zálohy na kupní cenu na nákup příslušného bytu přímo ve firmě STAVING a dále následné složení zálohy ve výši … % pořizovací ceny bytu vč. parkovacího stání a vč. DPH a to ve lhůtě dle této smlouvy.
 • V případě, že budoucí kupující uhradí, po podpisu Dohody o budoucí kupní smlouvě, v průběhu výstavby další finanční prostředky, a to nad rámec zálohy, bude mu budoucím prodávajícím poskytnuta sleva z ceny bytu a to v rozsahu, který je uveden v Dohodě o budoucí kupní smlouvě.
 • Pokud dojde, po podpisu Dohody o budoucí kupní smlouvě, k odstoupení budoucího zájemce od této Dohody z jeho viny, bude mu budoucím prodávajícím uhrazená částka zálohy na cenu bytu vrácena, s výjimkou smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč, která souvisí s náklady budoucího prodávajícího na obstarání dalšího zájemce a sepsání smlouvy s ním.
 • Pokud bude podmínkou sepsání Dohody o budoucí kupní smlouvě budoucím kupujícím poskytnutí finančních prostředků z cizích zdrojů, zajištěných zástavních právem na kupovaný byt, poskytne budoucí prodávající budoucímu kupujícímu potřebnou součinnost tak, aby mohl tyto finanční prostředky závazně získat.
 • Obecný text Dohody o budoucí kupní smlouvě a o zaplacení zálohy na kupní cenu je uveden v příloze zadávacích podmínek.
 • Pokud, po uzavření Dohody o budoucí kupní smlouvě, nebude budoucím kupujícím složena finanční záloha na cenu bytu, má právo budoucí prodávající, po projití termínu její úhrady, od této Dohody odstoupit.
 • Pokud nedojde se zájemcem o koupi bytu k uzavření Dohody o budoucí kupní smlouvě, eventuálně nedojde k následnému složení zálohy, vyplývající z této smlouvy, v požadovaném termínu, bude firma STAVING nabízet příslušný byt nadále jako neobsazený.
 • Záloha na cenu bytu slouží jako zajišťovací institut, že budoucí kupující myslí svůj zájem vážně a v případě, že uzavřenou Dohodu o budoucí kupní smlouvě ze své viny nedodrží, propadne z této částky smluvní pokuta firmě STAVING.
 • Všichni budoucí kupující, kteří uzavřou v průběhu výstavby s budoucím prodávajícím Dohodu o budoucí kupní smlouvě, mohou v průběhu výstavby požadovat provedení klientských změn kupovaného bytu, dle podmínek stanovených budoucím prodávajícím.
 • V případě požadavku na významnější klientské změny, prováděné v průběhu výstavby, může budoucí prodávající požadovat po budoucím kupujícím úhradu zálohových plateb, sloužících k profinancování těchto změn. Tyto úhrady budou započítány do úhrady konečné ceny bytu.
 • Po dokončení výstavby bude podepsána na rezervovaný byt mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím Kupní smlouva. K datu předání bytu bude provedeno konečné vyúčtování a bude vyčíslen budoucím prodávajícím doplatek skutečné ceny bytu, který bude závislý na případných vícenákladech, popř. méněnákladech a částce dosud budoucím kupujícím uhrazené.
 • Po úhradě konečné ceny bytu budoucím kupujícím bude, na základě uzavřené Kupní smlouvy, provedeno budoucím prodávajícím převedení bytu do majetku budoucího majitele na Katastrálním úřadě. V případě úhrady přes hypotéční úvěry bude tento převod proveden po deponování finančních prostředků, poskytnutých bankou, na depozitní úschově.
 • Podmínkou převodu vlastnictví bytu na budoucího kupujícího a jeho zápis do katastru nemovitostí je ustavení Společenství vlastníků jednotek na prodávaném bytovém domě. Při jeho ustavení a zápisu do rejstříku poskytne budoucí kupující i prodávající odpovídající součinnost.

COPYRIGHT © 2022 / bytynovapaka.cz

Kontakt    Facebook Instagram Linkeding